logo
【品牌推荐】
您当前位置:中国耐热钢网 >> 新闻资讯 >> 行业标准 >> 浏览文章

完整耐热钢GB1221-92标准一

2010-7-22 9:57:15 中国耐热钢网 【字体:

中国耐热钢网1. 本标准规定了耐热钢棒的尺寸、外形、技术要求、试验方法、验收规则、包装标志及质量证书等内容。本标准适用于尺寸不大于250 mm的热轧、锻制耐热钢棒,其化学成分也适用于钢锭和钢坯。

2. 引用标准

GB 222 钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差

GB 223 钢铁及合金化学分析方法

GB 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法

GB 228 金属拉伸试验法

GB 229 金属夏比(U型缺口)冲击试验方法

GB 230 金属洛氏硬度试验方法

GB 231 金属布氏硬度试验方法

GB 233 金属顶锻试验方法

GB 702 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 704 热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 705 热轧六角钢和八角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 908 锻制圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 1979 结构钢低倍组织缺陷评级图

GB 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB 2975 钢材力学及工艺性能试验取样规定

GB 434。金属维氏硬度试验方法

GB 6394 金属平均晶粒度测定法

GB 6397 金属拉伸试验试样

GB 10121 钢材塔形发纹磁粉检验方法

GB 10561 钢中非金属夹杂物显微评定方法

YB 47 塔形车屑发纹检验方法

YB 201 结构钢锻制扁钢品种

3. 分类

3.1 钢棒按使用加工方法不同分为下列两类。钢棒的使用加工方法应在合同中注明,未注明者按切削

加工用钢。

a. 压 力加工用钢(热压力加工.顶锻及冷拔坯料);

b. 切 削 加工用钢。

3.2 钢棒按组织特征分为奥氏体型、铁素体型、马氏体型和沉淀硬化型四类。

4.尺寸、外形及允许偏差

4.1 钢棒的尺寸、外形应符合表1所列相应品种标准的规定。

4-2 钢棒的尺寸允许偏差及弯曲度分为两组,当需方要求1组时,应在合同中注明。直径或边长大于150 mm的圆方钢,除供需双方另有规定外,其直径或边长允许偏差按GB 702中3组的规定。

表1  耐热钢的牌号和化学成分
类型 牌  号 化学成分(质量分数)(%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo V N 其他
5Gr21Mn9Ni4N O.48~O.58 ≤0.35 8~10 ≤O.040 ≤O.030 3.25~4.50 20.00~22.00   O.35~O.50 
2Cr21Ni12N 0.15~0.28 O.75~1.25 1~1.6 ≤O.035 ≤0.03 1O.50~12.5 20.00~22   0.15~O.30 
2Cr23Nn3 ≤O.20 ≤1 ≤2 ≤O.035 ≤O.030 12~15 22.00~24    
2Cr25Ni20 ≤O.25 ≤1.5 ≤2 ≤O.035 ≤O.030 19~22 24.00~26    
1Cr16Ni35 ≤0.15 ≤1.5 ≤2 ≤O.035 ≤0.03 33~37 14.00~17    
OCr15Ni25Ti2M0A1VB ≤0.08 ≤1 ≤2 ≤0.035 ≤0.03 24~27 13.50~16 1.00~1.5 0.1~O.5 A1﹤0.35BO.001~O.010 Ti1.90
2.35
 OCr18Ni9 ≤0.07 ≤1 ≤2 ≤O.035 ≤O.03 8~11 17.00~19    
 OCr23 Ni13 ≤0.08 ≤1 ≤2 ≤O.035 ≤0.03 12~15 22.00~24    
 OCr25Ni20 ≤O.08 ≤1.5 ≤2 ≤O.035 ≤0.03 19~22 24.00~26    
 0Cr17Ni12M02 ≤O.08 ≤1 ≤2 ≤O.035 ≤O.03 10~14 16.00~18 2.00~3   
4Cr14Ni14W2Mo O.40~O.50 ≤O.80 ≤0.7 ≤0.035 ≤0.03 13~15 13.00~15 0.25~O.4   W2.00~2.75
3Cr18Mn12Si2N 0.22~0.3 1.40~2.2 10.5~12.5 ≤O.060 ≤O.030  17.00~19   0.22~0.33 
2Cr20Mn9Ni2Si2N 0.17~O.26 1.80~2.7 8.5~11 ≤O.060 ≤O.030 2~3 18.00~21   0.2~O.30 
OCr19Ni13M03 ≤0.08 ≤1 ≤2 ≤O.035 ≤0.03 11~15 18.00~20 3.00~4   
 1Cr18Ni9Ti ≤0.12 ≤1 ≤2 ≤O.035 ≤O.03 8~11 17.00~19    Ti5×(C%-0.02)~0.80
0Cr18Ni10Ti ≤O.08 ≤1 ≤2 ≤0.035 ≤0.03 ≤9.0012 17.00~19    Ti≥5×C
0Cr18Ni11Nb ≤O.08 ≤1 ≤2 ≤0.035 ≤0.03 ≤9.0013 17.00~19    Nb≥1O×C
体型 0Cr18Ni13Si4 ≤0.08 3.00~5 ≤2 ≤O.035 ≤0.03 11.5~15 15.00~20   
 1Cr20Ni14Si2 ≤0.02 1.50~2.5 ≤1.5 ≤0.035 ≤0.03 12~15 19.00~22    
 1Cr25Ni20Si2 ≤ 0.20 1.50~2.5 ≤ 1.50 ≤O.035 ≤O.03 18~21 24.00~27    
2Cr25N ≤O.20 ≤1 ≤1.5 ≤O.040 ≤O.03  23.00~27   ≤0.25
OCr13A1 ≤O.08 ≤1 ≤1 ≤0.04 ≤O.03  11.50~14.5    A10.10~0.30
00Cr12 ≤0.03 ≤1 ≤1 ≤0.04 ≤O.03  11.00~13    
1Cr17 ≤0.12 ≤O.75 ≤1 ≤0.04 ≤0.03  16.00~18    
1Cr5M0 ≤0.15 ≤O.50 ≤O.60 ≤O.035 ≤0.03 ≤0.6 4~6 O.45~0.6   
4Cr9Si2 O.35~0.5 2.00~3 ≤O.70 ≤O.035 ≤O.03 ≤O.60 8~10    
4Cr1OSi2M0 O.35~0.45 1.90~2.6 ≤O.70 ≤0.035 ≤0.03 ≤O.60 9~10.5 0.70~0.9   
8Cr20Si2Ni O.75~0.85 1.75~2.25 0.2~O.60 ≤O.030 ≤0.03 1.15~1.65 19.00~20.50    
1Cr11MOV O.11~O.18 ≤0.5 ≤O.60 ≤O.035 ≤O.030 ≤O.60 10.00~11.5 O.05~0.7 O.25~0.4  
1Cr12M0 0.1~0.15 ≤O.50 O.30~O.50 ≤0.035 ≤O.03 0.3~0.6 11.50~13 O.30~0.6  
 2Cr12MOVNbN O.15~O.20 ≤O.50 O.50~1 ≤0.035 ≤0.03 10.00~13 O.30~O.9 O.1~O.4 0.05~0.1 Nb0.2~O.60
1Cr12WMOV 0.12~0.18 ≤O.50 0.5~O.90 ≤0.035 ≤O.030 O.40~O.80 11~13 O.50~O.7 O.18~0.3  W0.70~1.1
2Cr12NiMOWV 0.2~0.25 ≤0.5 0.5~1.00 ≤O.035 ≤O.03 0.5~1.00 11~13.00 0.75~1.25 0.2~O.40  W0.70~1.25
1Cr13 ≤O.15 ≤1 ≤1 ≤O.035 ≤0.03 11.5~13.5    
1Cr13Mo O.08~O.18 ≤O.60 ≤1 ≤0.035 ≤O.03 11.5~14   
 2Cr13 0.16~O.25 ≤1 ≤1 ≤O.035 ≤O.03 12~14    
 1Cr17Ni2 0.11~O.17 ≤O.80 ≤0.8 ≤0.035 ≤O.03 1.50~2.5 16~18    
 1Cr11Ni2W2MOV 0.10~0.16 ≤O.60 ≤O.60 ≤0.035 ≤0.03 1.40~1.8 10.50~12 O.35~0.5 0.18~0.3  W1.50~2.00
OCr17Ni4Cu4Nb ≤O.07 ≤1 ≤1 ≤0.035 ≤O.03 3.00~5 15.50~17.5    Cu3.0~5.00
Nb0.15~0.45
 
 
0Cr17Ni7A1 ≤0.09 ≤1 ≤1 ≤0.035 ≤0.03 6.50~7.75 16.00~18    Cu≤O.5
 A10.75~1.5
②允许含有不大于0.30%铜。
③允许含有不大于0.60%镍。

网站首页 | 会员登陆 | 友情链接 | 网站地图 | 订阅RSS